Alle berichten van Gijsbert

Waren neanderthalers kannibalen?

In de grotten van Goyet  (België) zijn in de 19e en 20e eeuw grote hoeveelheden menselijke en dierlijke resten opgegraven. De datering van de botten ligt op basis van koolstofdateringen tussen de 40500 tot 45500 jaar geleden, een tijdsvak waarin de neanderthalers nog volop aanwezig waren in Europa.

De vondsten zijn opnieuw geanalyseerd. Hieruit bleek dat 96 van de 283 menselijke botfragmenten uit de verzameling afkomstig waren van neanderthalers, van tenminste 5 individuen.

Met de de beenderen van neanderthalers uit Goyet is wat bijzonders aan de hand: inkepingen, deuken en snijsporen op de beenderen zijn bewijzen voor bewerking door anderen. Is dit dan het eerste bewijs uit Noord-Europa dat neanderthalers kannibalen waren?

Archeoloog Marcel Niekus van Stichting Steentijdonderzoek Nederland (STONE) uit Groningen,  is gespecialiseerd in neanderthalers uit Noord-Nederland en is niet betrokken bij het Belgische onderzoek: hij is er niet van overtuigd dat neanderthalers elkaar opaten. Hij stelt dat de snijsporen, inkepingen en inslagen ook het gevolg kunnen zijn van het maken van de werktuigen van de menselijke botten. Werktuigen van bot van neanderthalers zijn vrij algemeen. De mensenbotten uit Goyet lijken gebruikt te zijn om vuurstenen werktuigen te retoucheren. Juist pijpbeenderen waren daar zeer geschikt voor.

(bron: Kennislink)

Veel media-aandacht na nieuwe vondsten

Na de succesvolle zoektochten van de afgelopen maand, is het belang van de neanderthaler-vindplaats bij Assen ook goed doorgedrongen tot de media.

RTV-Drenthe: Geheime Neanderthalervindplaats bij Assen levert bijzondere bodemschatten op

Drenthe Journaal: Archeologen vinden tweede kampement Neanderthalers

Dagblad van het Noorden: Neanderthalers hadden werkplaats in Drenthe

Ook de landelijke pers besteedt aandacht aan de nieuwe vondsten:

NRC Next

Het boek ‘vuursteen verzameld’ is verschenen

In ‘Vuursteen verzameld’ zijn 90 rijk geïllustreerde artikelen bijeengebracht over de Nederlandse steentijd. Vuurstenen en stenen artefacten zijn het centrale thema van de eerste twee delen. Daarin is er onder meer aandacht voor de grondstof (voorziening, soorten), productie (technologie), typologie (morfologische kenmerken), datering (typen per periode of cultuur), verspreiding (uitwisseling, patronen), verzamelen (hoe, waar), documenteren (registratie, tekenen), onderzoek (individuele artefacten, vondstcomplexen) en analyse (binnen en tussen vindplaatsen). In het derde deel wordt ingegaan op de kenniswinst uit onderzoeksresultaten van het afgelopen decennium. Steen en vuursteen spelen ook hier een voorname rol, naast onderwerpen die laten zien dat (vuur)steen werd gehanteerd en functioneerde in een veranderende biologische, fysisch-geografische, sociale en bovennatuurlijke omgeving of context.

In een aantal bijdragen liggen activiteiten van Stichting Stone ten grondslag.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

ISBN/EAN 9789057992506
Dit is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het boek is over enkele weken pas te ontvangen via verzending. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u het bedrag + verzendkosten (41,95 euro) overmaken op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw inzake Steentijddag, Amsterdam onder vermelding van ‘Vuursteen verzameld’. Stuurt u vervolgens uw adresgegevens naar dit emailadres: steentyd@xs4all.nl

In de loop van de maand maart zullen we de boeken gaan verzenden. Heeft u dus enig geduld.