Categoriearchief: Publicaties

Publicaties gedaan in tijdschriften, bundels en boeken naar aanleiding van de activiteiten van Stichting Stone

Opgraving bij Assen gepubliceerd in Archeobrief

Het onderzoek naar de neanderthaler-vindplaats bij Assen door Stichting Stone is onlangs gepubliceerd in Archeobrief (2016-2). Hieronder de samenvatting.

Het onderzoek naar de neanderthaler-bewoning van Noord-Nederland heeft de laatste jaren veel nieuwe inzichten opgeleverd. In eerdere uitgaven van de Archeobrief 1 hebben we al bericht over een onderzoeksproject gericht op het Midden-Paleolithicum in Noord-Nederland en de ontdekking van het eerste neanderthaler-kampement in Drenthe. In dit nummer doen we verslag van een proefopgraving die eind 2011 is uitgevoerd op de vindplaats ‘Assen’. Voor de eerste keer in Noordwest-Europa zijn Midden-Paleolithische artefacten in situ in keizand, het verweringsresidu van de grondmorene uit de Saale-ijstijd, aangetroffen. De samenstelling van de vondstassemblage is zeer bijzonder te noemen: vuistbijlen, vermoedelijk gebruikt bij het slachten van jachtbuit, domineren het werktuigspectrum. Ook zijn voor het eerst in Noord-Nederland artefacten van andere steensoorten dan vuursteen, zoals helleflint en kwartsiet, gevonden. Het onderzoek toont aan dat er veel meer langs de noordelijke rand van het verspreidingsgebied van de neanderthaler te beleven is dan gedacht. De resultaten zijn een belangrijke stimulans om door te gaan met het onderzoek naar deze periode en verschillende projecten staan op stapel.

Het boek ‘vuursteen verzameld’ is verschenen

In ‘Vuursteen verzameld’ zijn 90 rijk geïllustreerde artikelen bijeengebracht over de Nederlandse steentijd. Vuurstenen en stenen artefacten zijn het centrale thema van de eerste twee delen. Daarin is er onder meer aandacht voor de grondstof (voorziening, soorten), productie (technologie), typologie (morfologische kenmerken), datering (typen per periode of cultuur), verspreiding (uitwisseling, patronen), verzamelen (hoe, waar), documenteren (registratie, tekenen), onderzoek (individuele artefacten, vondstcomplexen) en analyse (binnen en tussen vindplaatsen). In het derde deel wordt ingegaan op de kenniswinst uit onderzoeksresultaten van het afgelopen decennium. Steen en vuursteen spelen ook hier een voorname rol, naast onderwerpen die laten zien dat (vuur)steen werd gehanteerd en functioneerde in een veranderende biologische, fysisch-geografische, sociale en bovennatuurlijke omgeving of context.

In een aantal bijdragen liggen activiteiten van Stichting Stone ten grondslag.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

ISBN/EAN 9789057992506
Dit is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het boek is over enkele weken pas te ontvangen via verzending. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u het bedrag + verzendkosten (41,95 euro) overmaken op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw inzake Steentijddag, Amsterdam onder vermelding van ‘Vuursteen verzameld’. Stuurt u vervolgens uw adresgegevens naar dit emailadres: steentyd@xs4all.nl

In de loop van de maand maart zullen we de boeken gaan verzenden. Heeft u dus enig geduld.