Over Stone

Stichting
De Stichting Stone is opgericht op 05-12-2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 56613350. Bankgegevens: Triodos Bank, rekeningnummer NL73 TRIO 0254 8534 20 t.n.v. Stichting Steentijdonderzoek Nederland (STONE).

Stichtingsbestuur
Voorzitter: Drs. Marcel J.L.Th. Niekus (archeoloog)
Secretaris: vacant
Penningmeester & webbeheerder: Drs. G.R. Boekschoten (archeoloog)
Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel de kennis over prehistorische samenlevingen in Nederland te vergroten. De nadruk ligt hierbij op culturen van jagers-verzamelaars uit de Oude en Midden Steentijd (Paleolithicum en Mesolithicum).

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het (laten) uitvoeren van multidisciplinair onderzoek in de ruimste zin van het woord naar archeologische resten uit deze perioden, en door de verkregen onderzoeksresultaten te presenteren en toegankelijk te maken voor zowel wetenschappers, beleidsmakers als een breed publiek.

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken doet de Stichting subsidieaanvragen en werkt zij samen met verschillende universiteiten, instellingen, organisaties en archeologische bedrijven.